Varmt välkommen till Berättarministeriets skolprogram:

Historie-detektiverna

Historiedetektiverna är ett samarbete mellan Stiftelsen Berättarministeriet och Hallwylska museet. Programmet tar med eleverna på en tidsresa genom 1900-talets första hälft. Under programmets gång får de resonera, reflektera och dra egna slutsatser utifrån materialet de möter. Eleverna gör nedslag i historiska händelser och skeenden i Sverige under 1900-talet och undersöker hur olika idéer och händelser hänger samman.

Om Berättarministeriet

Stiftelsen Berättarministeriet arbetar för att motverka bostadssegregationens negativa konsekvenser på barns skolgång. Berättarministeriet är ett stöd för skolor med låga studieresultat genom att stärka lärarens undervisning och professionsutövning.

På ett lustfyllt och kreativt sätt inspirerar våra skolprogram elevernas språkutveckling och ämneskunskaper. Hela Berättarministeriets erbjudande är kostnadsfritt och riktar sig till skolor med högt socioekonomiskt index.

De skolor som ligger i våra geografiska upptagningsområden, Göteborg, Malmö och Husby och Hagsätra i Stockholm, kan besöka ett utbildningscenter som inledning på ett skolprogram.

Historiedetektiverna

Med hjälp av en brevväxling och ett antal gamla föremål gör eleverna en resa genom 1900-talets Sverige och redaktörens assistent Nillas släkthistoria. Eleverna spårar sin väg genom historien: från det svenska jordbrukssamhället via två världskrig till välfärdsstaten och moderniteten.

Story

Redaktör Schwartz assistent Nilla har börjat släktforska och fått tag på några av sin mormors gamla tillhörigheter och en hel trave brev. Vad betyder allt? Varför lade Nillas mormor undan just de här föremålen? Brev för brev växer historien om Ida Carlsson fram, och eleverna har första parkett i hennes livshistoria.

Syfte

Syftet är att ge dig som arbetar med elever i årskurs 7–9 stöd i undervisningen för att på ett kreativt och lustfyllt sätt stärka elevernas språk och förmåga att använda text för att tolka och förstå historiska sammanhang. Programmet är ämnesövergripande och svarar mot kursplanernas centrala innehåll i svenska och historia.

Lektioner
7 –9
Årskurs
7 –9
Ämnen
Svenska
Svenska som andraspråk
Historia