Om Berättarministeriet

Genom kostnadsfria skolprogram riktade till grundskolor med högt socioekonomiskt index verkar Berättarministeriet för att motverka segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång. Grundtanken är att en utvecklad demokrati underhålls med ett fungerande och välmående utbildningssystem som garanterar alla barn en god och likvärdig utbildning. Idag påverkas barns studieresultat i hög grad av bostadssegregation och föräldrars eller vårdnadshavares socioekonomiska status.

Berättarministeriets skolprogram lockar eleverna att, oavsett kunskapsnivå, erövra det skrivna ordet. Programmen genomförs i klassrummet med hjälp av lärarhandledning, elevmaterial, artefakter, filmer och brev som skickas till klassen. Alla våra skolprogram är språkutvecklande, förankrade i kursplanerna i Lgr 22 och ämnesövergripande och blir en integrerad del av den dagliga undervisningen. När elever deltar i programmen uppmuntras de att använda sin fantasi vilket utvecklar deras kreativitet och kritiska tänkande. Programmen är kompetensstärkande för läraren och främjar ett kollegialt lärande när ett helt arbetslag genomför dem samtidigt. Lärare som genomför våra skolprogram får tillgång till vår lärarportal, där det utöver allt programmaterial även finns seminarier och föredrag. Allt material är kostnadsfritt och våra skolprogram har en tillhörande handledning med kompletta lektionsupplägg utifrån läroplanen.

berättarministeriet

Både vårt pedagogiska ramverk och prioriteringsordningen i vårt stöd bygger på forskning kring hur socioekonomiska faktorer påverkar barns utbildning. Skolor som ligger i vårt geografiska upptagningsområde kring våra utbildningscenter i Husby och Hagsätra i Stockholm, i Gamlestaden i Göteborg och i Malmö erbjuds besöksversioner av programmen. På våra utbildningscenter möts elever och lärare av våra engagerade volontärer och Berättarministeriets egna pedagoger.

Berättarministeriets vision är ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vårt uppdrag är att vara ett stöd genom att:

  • Stärka och stödja lärarnas professionsutövning.
  • På ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet.
  • Ge barn och unga tillgång till engagerade och närvarande vuxna utöver lärare och föräldrar.
  • Sprida erfarenhet från verksamheten.

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden stiftelse, grundad 2011. Med grund i storytelling ökar vi tillsammans elevernas tilltro till den egna språkförmågan, inspirerar dem till att hitta inre motivation och till att erövra det skrivna ordet. Verksamheten är möjlig tack vare nära samverkan mellan tre sektorer: privat, offentlig och ideell. Finansieringen sker med hjälp av anslag från privat och offentlig sektor. Våra pro bono-partner bidrar med sin tid och yrkesexpertis utan kostnad, och våra volontärer ser och uppmuntrar varje barn i våra utbildningscenter.

berättarministeriet